Close

Základné podmienky pobytu

 • Klient je povinný pri príchode na chatu predložiť správcovi doklad totožnosti, prípadne potvrdenie o zaplatení.
 • Na základe objednaného ubytovania je správca povinný klienta ubytovať v čase od 13.00 hod, najneskôr však do 21.00 hodiny – neskorší príchod je možný len po dohode so správcom. 
 • Pri odovzdaní objektu berie klient na seba zodpovednosť za poškodenie, prípadne zničenie zariadenia chaty v plnom rozsahu.
 • Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, klienti sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a objektu a nedostatky ihneď oznámiť správcovi objektu.
 • Klient má k použitiu komplet kľúče od prenajatej chaty. Za stratu účtujeme 20 €.
 • Akékoľvek poruchy na zariadení v chatke je klient povinný ohlásiť správcovi chaty za účelom opravy. 
 • Vo všetkých priestoroch interiéru chaty je prísny zákaz fajčenia a používať otvorený oheň.
 • Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 10.00 hodiny, prípadne v iný čas po dohode so správcom.
 • Klienti sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie týchto podmienok vzniká právny nárok majiteľovi objektu na odstúpenie zmluvy pred ukončením pobytu.
 • Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty a klienti sú s ním oboznámení pri preberaní objektu. 
 • Zakladanie ohňa za účelom ( guláš, opekanie len na vyhradených miestach ). 
 • Škodu spôsobenú domácimi zvieratami ( pes, mačka a iné) zodpovedá majiteľ v plnom rozsahu.
 • Po 22.00 hod. brať ohľad na nočný kľud.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo, čo Vám zásadne navyhovuje, prosíme Vás o konzultáciu s nami.


Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.